Verkoopsvoorwaarden

 

Deze voorwaarden zijn enkel van toepassing op de on-line bestellingen via de e-shop.

 

1.       De maatschappelijke zetel van abitana NV is gevestigd Brusselstraat 120, 1702 Groot-Bijgaarden, België.  De onderneming is geregistreerd bij HR Brussel 665764,  BTW BE-478.469.722, tel +32 (0) 2 412 00 60, e-mail sales@abitana.com.

2.       Tenzij uitdrukkelijke schriftelijke andersluidende overeenkomst tussen partijen, zijn de betrekkingen tussen de NV abitana en haar klanten onderworpen aan de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, die worden geacht aanvaard te zijn door de klant, ook indien ze strijdig zouden zijn met zijn eigen algemene of specifieke aankoopvoorwaarden. Het feit dat de klant onderhavige voorwaarden niet heeft ontvangen in zijn moedertaal ontslaat hem geenszins van hun toepassing.

3.       Niettegenstaande de algemene voorwaarden en de www.abitana.com site, evenals zijn inhoud wereldwijd kunnen worden geraadpleegd, werden ze uitsluitend opgemaakt voor BeNeLux klanten. Dientengevolge is het aanbod op deze site slechts bestemd voor in de BeNeLux woonachtige klanten.

4.       De NV abitana behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden te wijzigen zonder er de klant persoonlijk van op de hoogte te brengen en zonder dat deze  aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. Het is dus aan de klant om regelmatig te controleren of er wijzigingen aangebracht werden.

5.       Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving op de site, zijn het aanbod en de prijslijsten geldig zolang ze vermeld staan in onze on-line catalogus. De NV abitana behoudt zich het recht voor op elk ogenblik de prijslijsten en de eigenschappen van haar aanbod te wijzigen.

6.       De betaling van de on-line bestellingen kan gebeuren op verschillende manieren:

  • Via manuele overschrijving (giro) op ons bankrekeningnummer. (In dit geval kunnen de door u bestelde producten slechts voor u gereserveerd worden na ontvangst van uw betaling. Bijgevolg raden wij u aan uw betaling zo snel mogelijk te regelen via uw bankinstelling.
  • Met uw VISA kredietkaart via manuele uitvoering per telefoon.  Gelieve ons te kontakteren.

7.       De betaling dient onmiddellijk en volledig uitgevoerd te worden. 
Indien om één of andere reden de bestelling niet volledig kan geleverd worden, zal na contactname via telefoon of e-mail de gedeeltelijke terugbetaling binnen de week uitgevoerd worden op het bankrekeningnummer dat door de klant werd doorgegeven.
Voor terugbetaling ingeval van de uitoefening van het verzakingsrecht, zie par.12.

8.       Tenzij in geval van overmacht, vindt de levering plaats tussen de 3 en de 7 werkdagen na ontvangst van de betaling.De leveringstermijn is slechts indicatief.  Abitana zal al het mogelijke doen om zich aan de vooropgestelde leveringstermijn te houden, maar het feit dat deze overschreden wordt, geeft aan de klant geen recht op schadevergoeding, ontbinding of verbreking van de overeenkomst.  Indien sommige goederen niet leverbaar zijn, zal abitana de klant zo snel mogelijk hiervan op de hoogte brengen.  abitana heeft het recht om een besteld product te vervangen door een ander equivalent product indien het gaat om een nieuwe versie van hetzelfde product, of het product dat de opvolger is van een product dat niet meer verkrijgbaar is.  

9.       De levering gebeurt op het bij de bestelling vermelde adres. Onze expediteur zal de koopwaar enkel afleveren mits vertoning van een officieel identiteitsbewijs en ondertekening door de klant van een leveringsbon voor goede ontvangst. Elk zichtbaar gebrek van het product moet worden vermeld op de leveringsbon en vervolgens via e-mail worden bevestigd aan sales@abitana.com bij onze dienst verkoop, die zal worden belast met de opvolging van uw klacht.

10.   abitana biedt op de door haar geproduceerde goederen een waarborgperiode van 12 maanden.  Indien na onderzoek blijkt dat de geleverde goederen, binnen de geldende waarborgperiode, niet voldoen aan de eisen die redelijkerwijs gesteld mogen worden, zullen zij door gelijkaardige goederen vervangen worden.
Voor de goederen waarbij abitana fungeert als tussenpersoon, wordt de garantie van de geleverde goederen beperkt tot deze die door de fabrikant wordt verleend.

De waarborg strekt zich niet uit tot de ingrepen en/of vervangingen welke vereist worden ingevolge natuurlijke slijtage, voortvloeiende uit nalatigheid of onvakkundige behandeling.
Behoudens de verplichting tot vervanging of herstelling zoals hierboven beschreven, zijn wij tot geen enkele schadevergoeding gehouden.
De zendnota en/of factuur die u bij de goederen ontvangt is uw garantiebewijs, hou deze dus zeker goed bij.
Om van uw garantie te kunnen genieten, gelieve contact op te nemen met onze dienst verkoop op het nummer  +32 (0)2 412 00 60, per fax op +32 (0)2 412 00 61 of via e-mail sales@abitana.com.

11.   abitana laat haar klanten voor zover nodig weten dat de www.abitana.com site hyperlinks kan bevatten die doorverwijzen naar andere sites. abitana wijst elke verantwoordelijkheid af voor de inhoud die verschijnt op een verbonden site of voor elk product of dienst waarnaar door de verbonden site wordt verwezen. Deze sites  worden beheerd door een partij, die niet is verbonden met de NV abitana.

12.   In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die vallen onder de wet van 14 juli 1991, gewijzigd door de wet van 25 mei 1999, heeft de consument het recht de verkoper te melden dat hij afziet van de aankoop, zonder boete en zonder opgaaf van reden, binnen de zeven werkdagen vanaf de dag volgend op de dag van levering. Dit verzakingsrecht wordt toegekend aan de gebruiker om hem toe te laten het gekochte goed te beoordelen in omstandigheden vergelijkbaar met een winkeletalage. De wet verstaat onder "gebruiker": elke fysische persoon of rechtspersoon die niet voor beroepsdoeleinden op de markt gebrachte producten of diensten verkrijgt of gebruikt. U geniet dus niet van dit verzakingsrecht indien u voor beroepsdoeleinden producten koopt van de NV abitana.
Deze verzaking zal echter enkel van kracht worden op voorwaarde dat de klant via aangetekende zending zijn verlangen kenbaar heeft gemaakt aan de NV abitana / Dienst "Annulering Bestelling E-Shop", Brusselstraat 120, 1702 Groot-Bijgaarden, en op voorwaarde dat de koopwaar zich bevindt in de originele verpakking, ze volledig is, ongebruikt, onbeschadigd en klaar voor verkoop. Artikels die niet in deze toestand zouden verkeren bij hun ontvangst door de NV abitana zullen ter beschikking blijven van de koper, die er de prijs van zal moeten betalen.
Ingeval van uitoefening van zijn verzakingsrecht, zal de verbruiker binnen de 7 dagen volgend op de verzending van zijn aangetekend schrijven, de koopwaar met alle middelen en op zijn eigen risico en kosten terugzenden naar de NV abitana Dienst "Retour E-Shop". Verzendingen "port betaald door de bestemmeling" en "tegen rembours" zullen dus worden geweigerd. In uw eigen belang raden we u aan het bewijs van de terugzending door de post of de vervoerder te laten valideren. De artikels dienen te worden terugbezorgd op het adres vermeld in artikel 1 van onderhavige voorwaarden, samen met de leveringsdocumenten, en de factuur.
Wanneer het verzakingsrecht werd uitgeoefend overeenkomstig de voormelde voorwaarden, zullen we binnen een termijn van 30 dagen overgaan tot terugbetaling van elke som die u ons zou hebben betaald voor de aankoop van één of meerdere artikels, behoudens de  transportkosten. De terugbetaling zal gebeuren op het bankrekeningnummer dat u dient te vermelden in uw aangetekend verzakingsschrijven.

13.   Indien één van onderhavige voorwaarden nietig en onuitvoerbaar zou worden verklaard, blijven de andere voorwaarden onverkort van kracht en zal deze voorwaarde toepasbaar zijn in de door de wet toegestane mate.

14.   De partijen aanvaarden, in het kader van hun betrekkingen, de elektronische bewijsmiddelen (bijvoorbeeld : e-mail, gegevensback-ups,...).

15.   Geschillen in verband met de geldigheid, interpretatie of uitvoering van onderhavige algemene voorwaarden vallen uitsluitend onder het Belgische recht en worden enkel voorgelegd aan de rechtbanken van Brussel